Home > Gezondheid en wonen > Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget is een bedrag waarmee u ondersteuning inkoopt voor uzelf of uw kind. Bij de aanbieder van uw keuze. U regelt dus zelf de ondersteuning die u nodig heeft. Dit in tegenstelling tot een voorziening in natura. Daarbij wordt uw ondersteuning geleverd door gecontracteerde aanbieders. 

Op deze pagina vertellen wij u meer over:

 • Verschillende soorten pgb;
 • Ik wil een pgb aanvragen bij de gemeente. Hoe werkt dat?;
 • Ik heb een pgb toegekend gekregen. Wat moet ik nu doen?;
 • Vragen (en antwoorden);
 • Handige links pgb;
 • Waar u terecht kunt voor meer informatie.

Verschillende soorten pgb

Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis worden niet via de gemeente geregeld, maar vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit uw basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. De regels voor dit pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in uw polisvoorwaarden.

Pgb Wet langdurige zorg (Wlz)

Zware, langdurige zorg – bijvoorbeeld instellingszorg – valt niet onder gemeenten. Het Rijk is daarvoor verantwoordelijk, via de Wet langdurige zorg (Wlz). Die zware zorg kunt u onder voorwaarden ook thuis krijgen. Ook hiervoor is een pgb mogelijk. U vraagt dit pgb niet aan bij de gemeente, maar bij het zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de pagina Wet langdurige zorg van de Rijksoverheid. 

Pgb via de gemeente

Bij de gemeente kunt u een pgb aanvragen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanuit de Jeugdwet. Een pgb geeft veel vrijheid en ruimte, maar het vraagt ook wat van u. Lees verder voor informatie over een pgb precies is, hoe u ervoor in aanmerking komt en hoe het werkt.

Ik wil een pgb aanvragen bij de gemeente. Hoe werkt dat?

 • Bij uw consulent geeft u aan dat u de ondersteuning via een pgb wilt ontvangen. Dit kan via e-mail naar hbel@sociaalplein.info of per post naar Sociaal Plein HBEL, postbus 5, 1270 AA Huizen. Bij de aanvraag hoort een persoonsgebonden budgetplan.
 • In dit pgb-plan geeft u aan waarom u in aanmerking wilt komen voor een pgb. Zo kan de gemeente zicht krijgen op hoe u uw ondersteuning via het pgb gaat regelen.
 • Aan de hand van uw pgb-plan beoordeelt de gemeente binnen 8 weken of u voor een pgb in aanmerking komt.

Voor het maken van een persoonsgebonden budgetplan kunt u dit format gebruiken: 

Drie criteria voor toekenning van een pgb van de gemeente

U mag zelf weten hoe u het pgb-plan opstelt. Wel moet u aan drie wettelijke criteria voldoen. De gemeente beoordeelt uw plan op deze drie punten. 

1. U moet uw pgb zelf kunnen beheren

Met een pgb krijgt u de regie over uw ondersteuning: u bent verantwoordelijk voor het aansturen van uw dienstverlener. Daarom is het noodzakelijk dat u in uw pgb-plan laat zien dat u zelf goed uw pgb kunt beheren. Het is mogelijk om het beheer van uw pgb uit te besteden aan een persoon of een organisatie. Maar: deze beheerder mag niet uit uw pgb worden betaald. Ook mag de beheerder van uw pgb niet dezelfde persoon of organisatie zijn als degene die uw ondersteuning levert.

2. De gekozen ondersteuning is veilig, doeltreffend en cliëntgericht

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw pgb-ondersteuning. De gemeente gaat bij uw aanvraag na of de ondersteuning bij uw situatie past. Hierbij kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar de regelmaat en het aantal uren van de ondersteuning. Daarom moet u in uw pgb-plan aangeven hoe u de ondersteuning organiseert. Wordt de ondersteuning door een organisatie geleverd? Dan moet deze organisatie een kwaliteitskeurmerk hebben. Bij voorkeur vermeldt u het KVK-nummer van de organisatie in het pgb-plan. U kunt de organisatie vragen om een toelichting op de kwaliteit en de invulling van de ondersteuning. Deze toelichting kunt u toevoegen aan uw pgb-plan.

3a Motivatie waarom een pgb gewenst is (Wmo)

Bij een pgb-aanvraag vanuit de Wmo let de gemeente op uw motivatie: waarom kiest u voor een pgb?

3b Motivatie dat een naturavoorziening niet passend is (Jeugdwet)

Bij een pgb-aanvraag vanuit jeugdhulp moet u aangeven waarom het bestaande aanbod van ondersteuning in natura niet passend is. Ook moet uit uw pgb-plan blijken dat u zich voldoende heeft georiënteerd op de gewenste ondersteuning.

Ik heb een pgb toegekend gekregen. Wat moet ik nu doen?

U moet met iedere dienstverlener een zorgovereenkomst hebben. Als u ondersteuning inkoopt via een pgb, dan wordt u de opdrachtgever of werkgever van de dienstverlener. De sociale verzekeringsbank (SVB) controleert of deze overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen. Zonder zorgovereenkomst kan de SVB uw dienstverlener niet uitbetalen. De gemeente controleert of de inhoud van de zorgovereenkomst overeenkomt met uw pgb-plan en met de beschikking. Op de website van de SVB kunt u verschillende modelovereenkomsten downloaden. Op die website kunt u ook vinden welke overeenkomst van toepassing is in uw situatie. In de modelovereenkomsten staan juridische bepalingen, die u als opdrachtgever beschermen.

Vragen

Hoe hoog is het pgb?

Besteedt u het pgb bij een professionele aanbieder? Dan is de hoogte van het pgb-tarief gelijk aan de goedkoopste vergelijkbare voorziening die de gemeente biedt. Of lager, als de ondersteuning die u inkoopt goedkoper is. Uw vaste consulent kan u hier meer informatie over geven. Is de prijs van de ondersteuning die u wilt inkopen hoger dan de tarieven van de gemeente? Dan betaalt u het verschil zelf.

Kan ik het pgb besteden aan iemand binnen mijn familie of vriendenkring?

Alleen bij uitzondering kunt u uw pgb besteden voor het inkopen van uw ondersteuning binnen uw familie of vriendenkring. U moet dan kunnen aantonen dat de verhouding tussen de kosten en de kwaliteit beter is dan wanneer u dezelfde ondersteuning via een organisatie zou ontvangen. Ook moet duidelijk zijn dat de ondersteuning de gebruikelijke ‘zorg voor elkaar’ overstijgt.

VOG

Wordt de ondersteuning uitgevoerd door iemand binnen uw familie of vriendenkring? Dan moet deze persoon een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen bij uw gemeente. Het gaat dan om screeningsprofiel 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).

Tarief besteding pgb binnen sociale netwerk

Wordt uw ondersteuning geleverd door iemand uit uw familie of vriendenkring? Of een andere niet-professionele ondersteuner? Dan hanteren wij het (uur)tarief van het minimumloon. 

Wat is trekkingsrecht?

Het trekkingsrecht betekent dat het pgb niet op uw bankrekening gestort wordt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt dit aan uw zorgverlener(s) uit. U laat de SVB weten welk bedrag moet worden overgemaakt aan uw zorgverlener(s). De SVB geeft alle betalingen aan particuliere zorgverleners door aan de belastingdienst.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

• Voor ondersteuning via de Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage.
• Voor ondersteuning via de Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. Het bedrag hangt af van uw inkomen, leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u de hoogte van de eigen bijdrage berekenen.

Handige links pgb

 • De PGB-pagina op de website van de Sociale verzekeringsbank (SVB)
 • Per saldo (belangenvereniging voor mensen met een PGB)
 • Het CAK: website van het Centraal Administratie Kantoor
 • Onze folder (pdf) waarin bovenstaande informatie over het pgb staat
 • De folder over PGB (pdf) voor organisaties en instanties, om uit te printen en neer te leggen

Meer informatie over pgb

Wilt u meer informatie over het pgb? Neem dan contact op met uw consulent of het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL. Of neem contact op met Per saldo, een belangenvereniging van mensen met een pgb.

Contact

Voor al uw vragen over:

 • zorg en welzijn
 • werk en inkomen
 • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden