Home > Kinderen en jongeren > Kinderen en jongeren > Vormen van jeugdhulp

Vormen van jeugdhulp

Sinds 2015 is de gemeente naast jeugdpreventie ook verantwoordelijk voor jeugdhulp. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. In sommige gevallen tot 23 jaar. Dit ligt vast in de Jeugdwet. Het gaat om:

 • De jeugdgezondheidszorg
   
 • Hulp bij (lichte) opvoed- en opgroeiproblemen
   
 • Ambulante jeugdhulp
  Dit is hulp thuis als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn.
   
 • Hulp bij psychische en psychiatrische problematiek (Jeugd-GGZ) 
  Dit is geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening. Begeleiding van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (Jeugd-(l)vb). Bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH), een somatische of een psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme. Het gaat om de volgende vormen van zorg: begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf, behandeling, verblijfszorg.
   
 • Dagbehandeling
   
 • Jeugdbescherming
   
 • Jeugdreclassering
  Dit is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiƫle jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Gecertificeerde instellingen voeren de jeugdreclassering uit.
   
 • Vormen van wonen in een instelling
  Jeugdigen met uiteenlopende problemen verblijven soms tijdelijk vrijwillig of gedongen in een jeugdinstelling.
   
 • Jeugdzorg in een gesloten instelling (Jeugdzorg Plus)
  Dit is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in Jeugdzorg Plus is een machtiging van de kinderrechter nodig.
   
 • Pleegzorg
  Pleegouders nemen (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen.
   
 • Ondertoezichtstelling en voogdij: dit zijn jeugdbeschermingsmaatregelen
  Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit.
   
 • Crisishulp
  Gebeurt er iets ingrijpends in uw omgeving, buiten de openingstijden van de gemeente? Is het acuut: bel dan 112. Bel anders de politie: (0900) 88 44.

Deskundige uitvoerders van jeugdhulp

De gemeente voert de jeugdhulp vaak niet zelf uit. Maar de gemeente moet wel zorgen voor deskundige organisaties met goed opgeleid personeel, die de jeugdhulp uitvoeren.  

Contact

Voor al uw vragen over:

 • zorg en welzijn
 • werk en inkomen
 • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden