Home > Kinderen en jongeren > Kinderen en jongeren > Vragen en antwoorden jeugd(hulp)

Vragen en antwoorden jeugd(hulp)


Jeugdwet

Valt de zorg voor kinderen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen onder de Jeugdwet?
Nee. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat hierbij om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz.
Valt de zorg voor kinderen met een zintuiglijke beperking onder de Jeugdwet?
Nee. De behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Voor welke hulp is de gemeente in relatie tot jeugd verantwoordelijk?
Op grond van de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdpreventie en jeugdhulpverlening.
Is de kwaliteit van de jeugdhulp veranderd sinds de nieuwe Jeugdwet in 2015?
Nee. In de huidige Jeugdwet zitten alle vormen van jeugdhulp en ook crisisopvang. Maar het zorgstelsel is wel veranderd. Het is nu efficiënter, effectiever en minder bureaucratisch. Bovendien worden nu de problemen van het gezin in één keer meegenomen. De gemeente hoopt dat de kwaliteit daardoor verbetert.

De consulenten van de Gemeente Huizen

Bepaalt de consulent van de gemeente welke hulp iemand krijgt?
Het is zo dat de consulent de beschikking moet schrijven. Dat doet een consulent echter altijd in overleg met de ouder(s), de jeugdige en andere hulpverleners die betrokken worden bij het gezin, op grond van dat wat nodig is. U bent zelf vrij om aan te wijzen van welke instelling u de hulp wilt betrekken (de zorgaanbieder).
Is er genoeg deskundigheid aanwezig bij het loket van de gemeente? Kunnen de consulenten bepalen welke zorg, hulp of ondersteuning nodig is?
Ja. Er zijn deskundige consulenten die ervaring hebben met het begeleiden van kinderen en gezinnen. Er is ook een expertteam met specifieke deskundigheid. In dit team zitten onder andere een jeugdarts, psycholoog en orthopedagoog. 

Werkwijze gemeente

Wat is ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’?
De gemeente werkt met één plan voor de jeugdige en het betrokken gezin. De ouders, de jeugdige en de consulent van de gemeente maken dit plan samen. Het plan is voor en van het gezin. Het uitgangspunt is één vast contactpersoon voor het gezin. 
Met welke zorgaanbieders heeft de gemeente een zorgcontract?
Op de website van de regio Gooi en Vechtstreek staan de zorgaanbieders die zorg bieden aan alle inwoners in onze regio.
Ik vind het lastig om alleen met de gemeente in gesprek te gaan, wie kan mij helpen?
U kunt gebruik maken van cliëntondersteuning
Heb ik recht op cliëntondersteuning?

Ja. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning.


Veilig Thuis

Waar kan ik (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld melden?
Er is één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Veilig Thuis’. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor preventie en de aanpak van kindermishandeling en geweld in huiselijke kring. Veilig thuis is er voor uzelf of voor een ander. 

Vertrouwenspersoon

Heb ik recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon?
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor vragen en advies over jeugdhulp en voor ondersteuning bij klachten. U kunt terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Deze ondersteuning is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van de gemeente.

De Verwijsindex

Wat is de verwijsindex?

Er zijn veel professionals die kinderen en ouders ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Soms weten ze van elkaar niet dat ze bij de begeleiding van hetzelfde kind betrokken zijn. Als ze dat wel weten, kunnen ze de hulp samen met de ouders en/of jongere beter afstemmen. De Verwijsindex is een hulpmiddel daarbij.

Wanneer een professional zich zorgen maakt over een kind wordt dat met de ouders en/of jongere besproken. Als de zorgen blijven bestaan wordt een signaal afgegeven in de Verwijsindex. Dit signaal betreft alleen naam en adresgegevens, geen inhoudelijke informatie. Als meerdere professionals een signaal hebben afgegeven over hetzelfde kind krijgen zij daarvan onderling bericht. Zij kunnen dan in overleg met de ouders en/of jongere de zorg nader afstemmen. De gemeenten en een groot aantal andere organisaties in Gooi en Vechtstreek, waaronder de GGD, hebben een samenwerkingsconvenant afgesloten voor het gebruik van de Verwijsindex.


Overige vragen

Mijn kind valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat betekent dit voor mij?
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) stelt vast of de zorgvraag van uw kind aan de voorwaarden voldoet. Daarbij beoordeelt het CIZ of uw kind in staat is om hulp in te roepen als dit nodig is. Sommige kinderen kunnen niet zelf hulp inroepen vanwege een lichamelijke oorzaak of vanwege cognitieve problemen (denken, geheugen, aandacht, concentratie). Om te voorkomen dat het kind zichzelf in gevaarlijke situaties brengt, is dan 24 uur per dag, ook op onverwachte momenten, zorg in de nabijheid nodig. 
Wat zijn de wachttijden van de JGGZ (Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd)?
Op de website van Regio Gooi en Vechtstreek vindt u een overzicht van de doorlooptijden van gecontracteerde aanbieder(s) van de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek.
Wat is een persoonsgebonden budget (Pgb)?
Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een bedrag waarmee zelf ondersteuning kan worden ingekocht. Wanneer u in aanmerking komt voor een PGB, zoekt u zelf, of samen met de consulent, naar een geschikte ondersteuner(s). U maakt vervolgens zelf een Pgb-plan en afspraken met de ondersteuner(s). Het is mogelijk een optie om iemand uit uw eigen netwerk te betalen uit het Pgb. Het is wel zo dat er eisen aan de ondersteuning zijn verbonden.

Contact opnemen

Ik wil graag in gesprek met een consulent van de gemeente.

U kunt een gesprek aanvragen via:

Ik wil contact met de gemeente.
Dat kan via het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL . 
Ik wil contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Cjggooienvechtstreek.nl

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden