Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Jaarverslag Klachten 2016

Jaarverslag Klachten 2016 (04-10-2017)

Op 25 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen het Jaarverslag Klachten 2016 vastgesteld. De gemeenteraad heeft het verslag ter kennisname aangenomen. Dit waren de conclusies en aanbevelingen:

 • In 2015 is het aantal contacten van de gemeente met inwoners enorm toegenomen door de uitbreiding van de gemeentelijke taken op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning.
 • In 2016 zijn 48 (schriftelijke) klachten geregistreerd en 16 signalen.
 • Het aantal ingediende klachten is voor het derde jaar op rij toegenomen (van 23 naar 31 naar 43 naar 48).
 • Het aantal zaken dat de Nationale ombudsman uit de gemeente Huizen in behandeling had in 2016 (26) is gestegen ten opzichte van het aantal zaken in 2015 (10).
 • In 2016 heeft de Nationale ombudsman niet eenmaal het oordeel uitgesproken dat de gemeente een klager onheus heeft bejegend. 
 • In 2016 zijn de meeste klachten via de zogenaamde informele bemiddeling afgedaan. In slechts 2 gevallen is de formele klachtenprocedure gevolgd. De informele bemiddeling is dus goed verlopen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in veel gevallen het geschonden vertrouwen tussen klager en de gemeente is hersteld.
 • Bijna alle klachten zijn afgehandeld binnen de termijn van 10 weken. Voor 6 klachten was de doorlooptijd langer maar kwam de overschrijding ofwel in overleg met de klager tot stand ofwel was sprake van aanhouding van de klacht, bijvoorbeeld in verband met de uitkomst van een rechterlijke uitspraak. De afdoeningstermijnen leveren geen verontrustend beeld op.
 • Een groot deel van de ingediende klachten heeft betrekking op bejegening, voortvarendheid en goede organisatie. Op deze onderdelen van het ambtelijk handelen kunnen nog verbeteringen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door in contacten met burgers de ontvangst van de boodschap meer centraal te stellen en de bereikbaarheid van de organisatie te verbeteren. Het verdient aanbeveling om de klachten nog eens per afdeling te evalueren en daarbij na te gaan waar de klachten over gaan en wat de organisatie daarvan kan leren.

Contact

Voor al uw vragen over:

 • zorg en welzijn
 • werk en inkomen
 • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden